Vedtekter Dnt FO og lokallagene

Vedtekter for DNT Finnskogen og Omegn          

Revidert etter årsmøte 30.04.22.§ 1 Foreningens navn.

 • Foreningens navn er DNT Finnskogen og Omegn.
 • Foreningen er stiftet 1. juni 1987.


§ 2 Foreningens medlemsområde.

DNT Finnskogen og Omegn dekker kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.


§ 3 Formål

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.

                                                                                             

§ 4 Medlemmer

Alle som betaler medlemskontingent og ønsker å være medlem av DNT Finnskogen og Omegn er medlemmer i foreningen og DNT. (Den Norske Turistforening) Medlemmene betaler medlemskontingent til DNT. Medlemmene har ikke spesielle rettigheter, ut over dem som følger av medlemskapet i DNT.


§ 5 Organisasjon

DNT Finnskogen og Omegn består av en hoved forening, og det antall lokallag som til enhver tid er aktuelt. Dette organiseres av respektive styrer i foreningen og lokallagene. Undergruppene organiseres i lokallagene. DNT FO har hovedansvar for økonomien, i lokallag og undergrupper. I tillegg har DNT FO ansvar for de løpende utgifter i forbindelse med hytter og stier.


§ 6 Forholdet til offentlige myndigheter, organisasjoner, media mv.

DNT Finnskogen og Omegn samarbeider med DNTs landsstyret, eventuelt andre medlemsforeninger og andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. Ved uforutsette hendelser skal all kontakt med media foregå via daglig leder eller styreleder i DNT FO.


§ 7 Styrets sammensetning

Styret består av 7 medlemmer: Styreleder og 3 styremedlemmer som velges på årsmøtet i DNT FO, samt lederne av de 3 lokallagene som velges på lokallagenes egne årsmøter. I tillegg kommer 1 varamedlem som velges på årsmøtet i DNT FO. Styret konstituerer seg selv. Daglig leder har ansvar for å følge opp den daglige økonomien samt å fremlegge budsjett og regnskap for styret. Styret bør ha en god geografisk fordeling i henhold til foreningens virkeområde. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Varamedlemmet har møte- og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett, om det ikke stiller for et styremedlem.


§ 8 Styrets oppgaver

Foreningen ledes av styret, og dens frie midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter, årsmøtevedtak og styrets vedtak. Styret skal arbeide for å ivareta formålsparagrafen på en best mulig måte og sørge for at hele foreningens område blir ivaretatt i henhold til denne. Styreleder i DNT FO leder møtene, dersom ikke annet er vedtatt. Styret kan om nødvendig ansette/leie inn personer til spesielle oppgaver/prosjekter.

Styret skal i nødvendig grad bistå lokallag med ressurser, økonomisk og faglig ekspertise. Styret skal utarbeide årsrapport, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for kommende år, i tett samarbeid med lokallagene.§ 9 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av april.  Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøte.


Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Velge møteleder
 • Velge referent og to til å underskrive protokoll
 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap
 • Behandle aktivitetsplan for kommende år
 • Behandle budsjett for kommende år
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingentens størrelse
 • Velge styre og valgkomite
 • Velge revisor


§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 30 % av medlemmene forlanger det.  Krav om slikt møte må fremsettes skriftlig, og innkalling må være informert til medlemmene via hjemmeside og sosiale medier, minst 3 uker i forveien. Kun saker som er nevnt i innkalling, kan behandles.


§ 11 Stemmerett

Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNT Finnskogen og Omegn.


§ 12 Valg

Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. I tillegg velges det 3 styremedlemmer og 1 varemedlem som velges for 2 år av gangen. Valget gjennomføres slik at halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Det øvrige styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte. Dersom det fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, avgjøres valget med alminnelig flertall.  Ved personvalg skal det alltid gjennomføres skriftlig avstemning dersom det har kommet forslag på mer enn en kandidat. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, rykker varamedlem inn i dennes sted inntil et nytt styremedlem kan velges for den tid som gjenstår av vedkommende valgperiode. Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn med stemmerett kan fremme forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer. Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1.februar


§ 13 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode, er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkallelse. Valgkomiteen bør representere hele DNT FO sitt arbeidsområde.


§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.


§ 15 Oppløsning

DNT Finnskogen og Omegn kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte, og 2/3 flertall på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles av leder med minst 3 ukers varsel. I tilfelle en oppløsning blir vedtatt, disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening.


§ 11 Stemmerett

            Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNT Finnskogen og Omegn.


§ 12 Valg

Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Styremedlemmer og varamedlem velges for 2 år av gangen, og valget gjennomføres slik at halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Det øvrige styret konstituererseg selv på første styremøte etter årsmøte.

                  Dersom det fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, avgjøres valget med alminnerlig flertall.  Ved                                      personvalg skal det alltid gjennomføres skriftlig avstemning dersom det har kommet forslag på mer enn en kandidat. Ved                      stemmelikhet avholdes omvalg.

Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, rykker varamedlem inn i dennes sted inntil et nytt styremedlem kan velges for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn med stemmerett kan fremme forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1.februar


§ 13 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode, er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkallelse. Valgkomiteen bør representere hele DNT FO sitt arbeidsområde.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.


​​​​​​​§ 15 Oppløsning

DNT Finnskogen og Omegn kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte, og 2/3 flertall på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles av leder med minst 3 ukers varsel. I tilfelle en oppløsning blir vedtatt, disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening.


Vedtekter for Finnskogen og Omegn (DNT FO) lokallag:

DNT Finnskogen og Omegn – Kongsvinger/Eidskog (DNT FO – K/E)

DNT Finnskogen og Omegn – Solør

DNT Finnskogen og Omegn – Elverum

​​​​​​​Vedtatt på årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn 24.04.19


§1 Lokallagenes medlemsområde

 1. DNT FO – K/E dekker kommunene Kongsvinger og Eidskog
 2. DNT FO – Solør dekker kommune Grue, Åsnes og Våler
 3. DNT FO – Elverum dekker Elverum kommune


§2 Formål

Formålet med lokallagene er å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i lokallagenes område.


§3 Lokallagets oppgaver

 1. Organisere turaktiviteter for ulike aldersgrupper.
 2. Opparbeide, merke og vedlikeholde lokale turstier.
 3. Eventuelt bistå ved utarbeidelse av sti- og løypekart i DNT FOs regi.
 4. Ivaretakelse av våre hytter/koier og andre egnede turmål i tett samarbeid med DNT FO
 5. Etablere samarbeid med naturlige parter for å fremme friluftsliv.
 6. Ellers ta initiativ som tjener lokallaget og hovedforeningens formål.

§4 Styrets sammensetning

 1. Lokallagets interesser ivaretas av et styre som består av 5 - 7 årsmøtevalgte medlemmer.
 2. Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg selv.
 3. Det velges 2 varamedlem for to år av gangen.
 4. Styret er beslutningsdyktig, når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
 5. En i styret møter også i styret i DNT FO som representant fra lokallaget med møte- og talerett.  
 6. Daglig leder og styreleder i DNT FO har møterett og skal ha både møte innkalling og referat.


§5 Styrets oppgaver:

 1. Lokallaget skal arbeide for å ivareta formålsparagrafen på en best mulig måte, og sørge for at hele lokallagets område blir ivaretatt i henhold til denne.
 2. Disponerer lokallagets del av medlemskontingenten, samt tildelte prosjektmidler.
 3. Lokallagets styre melder inn behov for vesentlig vedlikehold av stier og hytter til DNT FO.
 4. Styret skal utarbeide årsrapport, budsjett og aktivitetsplan for kommende år, i tett samarbeid med DNT FO
 5. Styret har spesifikke ansvarsoppgaver, lik de retningslinjer som styret i DNT FO fatter vedtak om.


§6 Økonomi

 1. Lokallaget forvalter midler som laget har til disposisjon basert på budsjett og avtaler med DNT FO. De oppgaver laget primært skal dekke er kostnader knyttet til drift av laget. Videre kan laget forvalte midler til spesielle prosjekter det er inngått avtale om, som for eksempel Aktiv i 100 og Barnas Turlag.
 2. Kostnader knyttet til merking av stier, kjøp og vedlikehold av koier o.l. forvaltes av DNT FO.  Midlene forvaltes på egen bankkonto som tilhører DNT FO.
 3. Regnskapsførsel ivaretas av DNT FO og midler forvaltet av lokallaget inngår i DNT FO sitt totale regnskap. Midler som søkes til prosjekter, hvor organisasjonsnummer er påkrevet, søkes og administreres av DNT FO.
 4. Laget får ved utgangen av året overført minimum Kr 25,00 for hvert medlem uansett medlemskategori fra DNT FO, basert på medlemstallet ved utgangen av medlemsåret.

Laget har full anledning til å skaffe egne midler og disponerer disse fritt. Men daglig leder skal informeres, så man unngår dobbelt opp med søknader til samme mottaker.

Laget kan også søke DNT FO og andre om ekstra midler til dokumenterte prosjekt ved behov.


§ 7 Årsmøter

 1. Alle årsmøter skal være holdt innen 31.mars og kunngjøres minst 3 uker på forhånd. Lokallagene koordinerer så ikke årsmøtene kolliderer.
  Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent og har adresse innenfor lokallagets medlemssområde.
 2. Forslag som skal behandles på årsmøte må være fremmet innen 2 uker før.
 3. Frasigelse av verv må på være meldt valgkomiteen innen 31.desember året før årsmøtet.
 4. Alle lokallaget sine medlemmer har møte- tale- og stemmerett på årsmøte.
 5. Alle øvrige DNT FO`s medlemmer har møte og talerett, men ikke stemmerett. 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Legge frem lokallagets del av totale regnskap til DNT FO
 6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 7. Behandle budsjett for kommende år
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Velge styre og valgkomite


§ 8 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år, og ett medlem trer ut hvert år. Det medlem som sitter sitt tredje år er automatisk valgkomiteens leder og trer deretter ut av komiteen. Denne kan gjenvelges.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3part av medlemmene forlanger det.
Innkalling skjer på samme måte og med de samme fristene som for et ordinært årsmøte.

§10 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Endring av vedtektene krever mer enn 50 % av avgitte stemmer på årsmøtet. Vedtektsendringer sendes hovedforeningen for godkjenning på DNT FOs årsmøte.


§ 11 Oppløsing av laget.

Lokallag kan bare oppløses dersom to påfølgende årsmøter, eller med et lovlig ekstraordinært årsmøte i tillegg til ordinært årsmøte, vedtar dette med minst 2/3 flertall av de frammøtte på hver av årsmøtene. Ved eventuell oppløsning av lokallaget tilfaller alle eiendommer, avtaler og andre verdier DNT FO.