Oversikt over skogfinsk litteratur

Aminoff, Torsten G – Salminen, Väinö och Kettunen, Lauri:

            ”Tre resor i Värmlands finnbygd 1871, 1905 och 1907”, Karlstad, 1971

Amundsen, Rolf og Neskvern, Bernt Olav (Brandval Historielag):

            ”Brandvalboka – Finnskogen, slekts og gardshistorie”, 2008

Aronsson, Kjell-Åke:

             ”Svedjefinnarna i norra och södra Sverige – svedjebruk, boskapsskötsel och åkerburk”, Forskningsrapport 95:21, Karlstad ,1995.

Axelson, Maximilian:

              ”Vandringer i Wermlands Elfdal och finnskogar år 1852”, Faksimilutgåva, Karlstad, 1978

Bergström, Emma:

            ”Från värmlendska bygder och obygder”, STFs årsskrift, 1901

Bladh, Gabriel:

            ”Finnskogens landskap och människor under fyra sekel”, Forskningsrapport i Samhällsvetenskap, Högskolan i Karlstad, 1995

Bladh, Gabriel og Loven, Britt-Marie:

            ”Landskapsutveckling i Norra Värmlands finnbygder”, Univ i Stockholm, 1988

Bladh Gabriel, Myhrvold Jan och Persson Niclas:

            “Skogfinska släktnamn i Skandimavia”, Karlstad University studies, 2009:58

Boehlke, Harald Sommerfeldt:

            ”Det norske pentagram”, Eutopi forlag, Tvedestrand, 2000

Bograng, Sigurd:

            ”Värmlandsfinsk ortnamnsforsking”, Finnbygden 1951:1 – 1976:3

Borgström, Ludv:

            ”Berättelse om en resa i Värmland (utg. av Ernst Nygren), Karlstad 1915

Branzell, Emanuel:

            ”Beskrifning öfver Norra & Södra Finnskoga nya Kapell – Församlingar uti Carlstads stift”, Faksimileutgave, Malung, 1994

Broberg, Richard:

              ”Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder”. Scandinavica et Fennougrica, Stockholm, 1954

Broberg, Richard:

             ”Finsk innvandring till mellersta Sverige”, Dialket- och folkminnesarkivet, Uppsala, 1988

Brodin, Linius:

            ”Fryksdalens finnsocknar”, Karlstad, 1923

Bromander, C.V.:

            „Höslåtter och löfskörd på Finnskogen“, Svenska Turistföreningens årbok 1901

Bromander, C.V.;

            „Svedjebruket på Finnskogen“, Svenska Turistföreningens årbok 1902

Bråten, Rudolf:

            ”Brandval Finnskog bosetting”, Solør-Värmland Finnkulturförening, 1993

Bråten, Rudolf:

            ”Grue Finnskog bosetting”, Solør-Värmland Finnkulturförening, 1983

Bråten, Rudolf:

            ”Varaldskogen Kongsvinger”, Eget forlag, 1970

Christensen, Trygve:

            ”Skogfinner og Finnskogen”, Eget forlag, 2002

Elam, Lars:

            ”Hungrarnas skog i Dalby socken”, Linköping, 1992

Eles, Håkan (red.):

            ”Skogfinnarna och Finnskogen”, Torsby Finnkulturcentrum. 1995

Engen, Jorunn:

            ”Eidskog bygdebok 1-4”, Eidskog 1982-1998 (100 s om finnebosettinger)

Ericson, Jarl:

            ”Finnar i Gräsmark och Lekvattnet”, Arvika, 1993

Ericson, Jarl:

            ”Finnar i väst”, Karlstad 1990

Ericson, Jarl:

            ”Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga, Södra och Norra Finnskoga”, Arvika 1996

Eskeland, Tuula:

               ”Fra Diggasborrå til Diggasbekken, Finske stedsnavn på de norske finnskogene”, Doktoravhandling UiO, 1994

Fernow, Erik:

            ”Beskrifning över Värmland…” Karlstad 1773. NY upplaga; Karlstad, 1898.

Finnbygden:

           ”Tidning för norra Värmlands finnbygder” (11 nummer 1924-29), Torsby. Faksimileutgave Solør-Värmland Finnkulturfåorening, 1998

Finnbygden:

            ”Tidsskrift för Värmlands finnbygder” (4 årlige nummer 1946-1976)

Finnkultur:

            Medlemsblad Solør-Värmland Finnkulturförening (4 årlige nummer f.o.m. 1977)

Finnemanntallet 1686:

            Oslo, 1990

Fliflet, Albert Lange:

            ”Kalevala”, Aschehoug, 1967

Forsberg, Anne og Persson, Niclas:

           ”Carl Axel Gottlunds förteckning över familienamn på de svenska och norska finnskogarna”, Förlaget Veidarvon, Gävle, 2003

Fossen, Asbjørn:

            ”Historien om de norske skogfinnene”, Eget forlag, Oslo, 1992

Fossen, Asbjørn:

            ”Skogfinnene i Øst-Norge. Et liv i ødemarka”, Eget forlag, Oslo, 1990

Frang, Bjørn:

            ”Langs Finnskogens stier. Fortellinger”, 1982

Förslag:

             ”till åtgärder för att bevara och vårda minnena av finnkulturen i Värmland”, Karlstad 1954 (Rapport fra komite fra Värmlands läns landsting)

Garaasen, Haakon:

            ”Emigrantane frå Suomi. Kalevalas land”, Oslo, 1925

Garaasen, Haakon:

            ”Trysilmalm og andre malmer; fra grensebygder og finnskoger”, Oslo 1923

Godø, Helge:

            ”Grue Finnskog. Etniske aspekter”. Hovedoppgave i etnografi, Univ. Oslo, 1975

Gothe, Richard:

            “Från trolldomstro till kristendom. Studier rörande det kulturella tillståndet blant skogsfinnarna i Sverige under 16-1700-talen, 1993

Gottlund, Carl Axel:

            “Allmogens uti Savolax och Karelen Finska Familjenamn betraktade i historisk och arkeologisk afseende”, Helsingfors, 1872

Golltund, Carl Axel:

            “Dagbok öfver dess resor på Finnskogarna i Dalarne, Helsingland, Vestmanaland och Vermland år 1817”, fasimilutgåva, Falun 1984

Gottlund, Carl Axel:

             “Dagbok över mine vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821”, Norsk Skogfinsk Museum, 1986

Grønoset, Dagfinn:

            ”Finnskog og trollskap”, Oslo, 1953

Grønoset, Dagfinn:

            ”Finnskogens folk”, Oslo 1986

Grønoset, Dagfinn:

            ”Nitahå-Jussi”, Oslo, 1957

Hansson Bo och Wedin, Maud:

            ”De skogfinske stedsnavnene i Trysil”, Trysilboka 8, Trysil, 2000

Hasselstig, Elis:

            ”Boken om Lekvattnet”, 1995

Heimbygdsforeningen Finnetunet:

            ”Livet på Finnskogen”, Grue Finnskog, 1992

Helstad, Kollbein:

            “Kampen om skoggården, 1”, Eget forlag, Flisa, 1946

Herou, Lars-Olof och Holmdahl, Nils:

            “Försvunna rökstugor”, Torsby Finnkulturcentrum, 2006

Herou, Lars-Olof:

            “Gottlunds tillförlitlighet”, Finnmarken förr och nu, 1999:1

Herou, Lars-Olof:

            “Svedjefinnarnas adelsmärke”, Finnmarken förr och nu, 1998:1

Hohle, Per:

            “Finnskogen og skogfinner”, Gyldendal norsk forlag, 1974

Houvinen, Sulo (red.):

            “Värmlandsfinnar”, Stockholm, 1986

Hämälainen, Albert:

              “Bostad- och byggnadsskich hos skogfinska innvandrare i Mellan-Scandinavien”, 1945

Iversen, Ragnvald:

            ”Finsk på norsk grunn”, Trondheim, 1959

Johnsen, Henry:

            “I svedjerøkens rike”, Trysil-forlaget, 2007

Keyland, Nils:

            ”Folkliv i Värmlands finnmarker”, Nordiska museet, 1954

Kræmer, R. Von:

               "Beskrifning över Finska Eld-rior och hvad dermed äger gemenskap”, Upsala Läns Kongl. Landthushållnings-Sällskaps Handlingar för år 1835, Uppsala, 1836

Larsen, Britt-Karin:

            ”Det vokser et tre i Mostamägg”, 2008

Larsen, Britt-Karin:

            ”Himmelbjørnens skog”, 2010

Larsson, Bo (red.):

            “Svedjebruk och röjningsbränning i Norden”, Nordiska Museet, 1995

Larsson, Oscar:

           ”Från Finnbygden – en krönika om Norra Finnskoga. Värmlands nordligaste sockn”, Karlstad, 1954

Leisiö, Timo:

              ”Musikk och identitet i finnskogarna”, Skogfinnarna och Finnskogen, Forskningsrapport 95:21, Karlstad, 1995

Lidman, Hans:

            “Finnskogen”, 1985

Lindahl, Karl F:

            „Brunskogsfinnarna“, Karlstad, 1982

Lindell, Ulla.Britt:

            “Små barn under knappa villkor”, Torsby Finnkulturcentrum. 1999

Lindtorp, Olaf:

            “Fra Finnskogene i Solør og Vermland (1-3), 1943-54

Lundin, Lars:

            ”Carl Axel Gottlunds 1800-tal. Svensk-finska bilder”, Järvsö, 2001

Lærum, Ole Didrik og Brekke, Nils Georg:

            ”Røykstova – bustad gjennom tusen år”, Oslo, 1990

Lönborg, Sven:

            ”Finnmarkerna i mellersta Skandinavien”, Ymer, 1902

Magnusson, J:

            ”Fryksdals härad och finnskogar i äldre tider”, 1877

Matson, Ole:

            “Finnskog-fortellinger”, Åsnes Finnskog forlag, 2010

Mattsson, Anders:

            “Långsjöhöjden – ett finnhemman i Lekvattnet”, Karlstad, 1996

Mattsson, Anders:

            “Skogfinnarna och kyrkan”, Torsby Finnkulturcentrum, 1996

Mattsson, Anders:

            ”Ulvsjön och Fäbacken – En värmlandsk finnbygd“, Karlstad, 1996

Myhrvold, Jan og Persson, Niclas:

“C A Gottlunds Folkmängden på finnskogarna fra 1823”, Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr 3, 2004

Mägiste, Julius:

            ”De värmlandsfinska ortnamn”, Karlstad, 1955

Mägiste, Julius:

                  ”Värmlandsfinska ortnamn 1-3”, Commentationes Humanarum Litterarum, Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors, 1970

Nilsson, Axel:

            ”Mitt möte med Finnskogen”, Säffle, 1987

Nordmann, Petrus:

            ”Finnarna i mellersta Sverige”, Helsingfors1888, Faksimil, Malung, 1994

Olovsson, Olov:

            ”David Skogmans resa i Norges och Sveriges finnskogar år 1865”, Finnbygden 1960:4 s. 11-14, 1961:1 s. 26-30 och 1961:2 s. 2-3

Olovsson, Olov:

            ”Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge”, Torsby, 1979. (Fra ”Finnbygden” artikkelserie 1962-1974)

Opsahl, Erik og Winge, Harald:

            ”Finnemanntallet 1686”, Kjeldeskriftfondet, Oslo, 1990

Oppenheim, Florence:

            “Finnskogen – en vägvisare”, Heidruns Förlag, 2004

Palmqvust, J.V.:

            “Rester av primitiv religion bland Värmlands finnbefolkning”, Karlstad, 1924

Persson, Johannes:

            “Ödetorp i Lekvattnet”, 1975

Porthan, Henric Gabriel:

              ”Om de i åtskilliga landsorter på Svenska sidan boende Finner samt Finnar i Sverige”, Porthans skrifter i utval, Opera Selecta, femte delen, SKS, 1873

Ribsskog, Øyvin:

            ”Finnene kring Mangensjøen”, Eget forlag, Mysen, 1958

Rideland, Finn:

            ”Smultronlandet – Finnskogarna förr och nu”, Stockholm, 1982

Rønning, Rolf:

            ”Under Ukkos himmel”, Trysilforlaget 2010

Salminen, Väinö, Kettunen, Lauri och Aminoff, Torsten G.:

            ”Tre resor i Värmlands finnbygd”, 1971

Saloheimo, Veijo:

                ”Om Savolaxarnas migration”, Skogsfinnarna och Finnskogen. Forskningsrapport 95:21, Karlstad, 1995

Schubert, Friedrich Wilhelm von:

                  "Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland och Ingermannland åren 1817, 1818 och 1820, band 2“, Stockholm, 1825

Skarderud, Anne Lise (red):

            ”…en gräns av annat slag”, Stiftelsen Finnskogen, 1992

Smith, Axel Christian:

            “Om den finske slægt i vort sogn”, Nytrykk Trysil s. 249-261

Stenman, Lennart:

               ”Rätten till land och vatten ur ett svedjefinskt perspektiv”, Högskolan i Karlstad, forskningsrapport 98:6, Karlstad, 1998

Sunde, Olaf:

            ”Finnskogkost”, Norveg 2/1952

Sunde, Olaf:

                   ”Møter med puken og andre folkeminne fra Finnskogen” (innsamlet 1942-46), Lokalhistorisk forlag, 1996

Sundén-Cullberg, Ann:

            “Tolvmilaskogen”, Förlag Boviggen, Torsby, 2000

Sundt, Eilert:

”Skovfinner og tiggerlapper”, Beretning om Fante- og Landstrykerfolket i Norge, Kristiania, 1850

Söderback, Marianne:

            ”Svartboken”, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1990

Sørensen, Rolf:

            ”Reiser på Finnskogen”, Gaidaros forlag, 2006

Talve, Ilmar:

              ”Bastu och torkhus i Nordeuropa”, Nordiska Museets Handlingar: 53, Stockholm, 1960

Talve, Ilmar:

                ”Den nordosteuropeiska rian. En etnologisk undersökning”, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1961

Tarkiainen, Kari:

            ”Finnarnas historia i Sverige 1”, Eget forlag, Stockholm 1990

Tarkiainen, Kari:

            ”Finnarnas historia i Sverige 2”, Stockholm/Helsingfors, 1993

Timbonäs & Långenäs Allehanda

            (årsskrift om Gräsmarks og Bogens finnebebyggelse), Gräsmark, 1987

Turesson, Gunnar:

            ”Fisnk odling, dikt och musik”, Värmländska kulturtraditioner, del 3, Stockholm, 1964

Trøseid, Hans Marius:

            ”Grueboka, bind 4: Finnskogen”

Tvengsberg, Per Martin:

            „Svedjebruk“, Norsk Skogfinsk Museum, 2010

Tvengsberg, Per Martin:

            „Svedjebruket på finnskogen“, Tidsskrift för V¨rmländsk kultur 2/1981

Uibopuu, Valev:

            ”Finnougrierna och deras språk”, Lund, 1988

Ukjent (Torsby kommune – dokumentasjonsprosjekt)

            „Finnskogens bebyggelseshistoriska ärv“, Torsby Finnkulturcentrum, 2000

Virtaranta, Pertti:

            „I Finnskogarna“, Torsby Finnkulturcentrum, 2008

Värmland förr och nu 1953

            (hele årgangen. Spesialnummer om finnkultur)

Wahlberg, Mats:

                  ”Ortnamnsförrådet i de svenska finnmarkerna”, Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1991.

Wedin, Maud (red.):

                      ”David Skogmans resdagbok 1865, del 2”. Finnbygdsbladet 1995, översetting: Heiskanen, Sirkku, Ånge, 1995

Wedin, Maud (red.):

            ”Det skogfinska kulturarvet”, FINNSAM och Finnbygdens Förlag, 2001

Wedin, Maud (red.):

            ”Segerstedts samling”, FINNSAM och Finnbygdens Förlag, 2006

Wedin, Maud:

            „Skogfinnarna i Skandinavien“, Finnbygdens Förlag og FINNSAM, 2006

Wedin, Maud:

            „Varhelst det finns en skog där känner jag mig hemma”, Sundsvall 1993

Wiklund, K.B.:

            „Ett besøk i Värmlands finnskogar”, STFs årsskrift, 1895

Ylikangas, Heikki:

            ”Klubbekriget. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-97”, Stockholm, 1999

Øieren, Helge:

            ”Brandval Finnskog”, Kongsvinger, 1991

Østberg, Kristian:

            ”Finnskogene i Norge”, Grue, 1978

Østberg, Kristian:

            ”Svartboka”, 1925

Östberg, Maths:

                ”De skogfinska karaktärsbyggnaderna, en mittskandinavisk finnbygdsföreteelse. Sammanställning av bevarade bygnader”, Otryckt duplic. Utgåva mai 2001

Satt sammen av Åsmund Skasdammen. Hovedkilde: FINNSAM

OBS: Litteraturlisten inneholder, med svært få unntak, bare bøker der HELE boka er viet skogfinner i Norge og Värmland. Det er publisert et utall artikler om skogfinske forhold som deler av bøker med forskjellige tema.