dnt finnskogen og omegn

I 1987 ble Finnskogen Turiistforening stiftet, formålet med å stifte foreninga var å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen i Hedmark, og å gjøre folk kjent med den skogfinske kulturarven. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening med ca. 550 medlemmer. 

Foreningens navn ble i 2017 endret til DNT Finnskogen og Omegn.  I dag har DNT Finnskognen og Omegn nærmere  2200 medlemer, og  rundt 1200km stier som skal ryddes og merkes. I tillegg tilrettelegger vi  for overnattinger på 13 turisthytter for utleie og nødbuer til bruk for turgåere og andre besøkende. 

 DNT Finnskogen og Omegn arrangerer, ca. 200 aktiviteter/turer hvert år for barn, unge og seniorer.

Kontakt oss:

E-post:

finnskogen@dnt.no

Facebook:

Følg oss på Facebook

Telefon:

+47 900 61 195

Postadresse:

Pb 88, 2260 Kirkenær


Formål:

DNT Finnskogen og Omegn har et todelt formål. Foreningen jobber som en vanlig turistforening med å få folk ut på tur ved å rydde og merke stier, drifte hytter og arrangere fellesturer. DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.

Arbeidsområde:

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Lokallag:

DNT Finnskogen og Omegn - Elverum,  Styreleder Monica Nordengen

DNT Finnskogen og Omegn - Solør, Styreleder Hilde Håkensmoen

DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog, Styreleder Gro Blåka

Undergrupper:

Barnas Turlag Solør

Barnas Turlag Elverum

Barnas Turlag Eidskog

Styret i DNT Finnskogen og Omegn består av følgende:

Styreleder:  Trond Asle Daltveit

Nestleder:  Atle Sæther Løvås

Styremedlem: Finn Høgåsen

Styremedlem:  Gunn Marit Lindmoen

Styremedlem:  Bjørg Gaarder

Styremedlem:  Berit Hordvik

Varamedlem: Dag Rønningen

Daglig leder 100 %: Per Lundstein (Vikar for Lene Margrethe Sætaberget  for 2020)

Stinett:

1200 km blåmerket 

Overnatting:

13 koier/hytter. I tillegg finnes over 100 private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard (fra gapahuker til hotellstandard) langs stinettet.

Turer:

Hvert år arrangeres fotturer fra mai til september samt noen skiturer i vinterhalvåret.

Vedtekter:

Vedtekter for DNT Finnskogen og Omegn

Vedtatt Årsmøtet 24.04.19

                                                                          

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er DNT Finnskogen og Omegn.

Foreningen er stiftet 1. juni 1987.


§ 2 Foreningens medlemsområde.

DNT Finnskogen og Omegn dekker kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.


§ 3 Formål

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.                                                                 

§ 4 Medlemmer

 1. Alle som betaler medlemskontingent og ønsker å være medlem av DNT Finnskogen og Omegn er medlemmer i foreningen og DNT. (Den Norske Turistforening)
 2. Medlemmene betaler medlemskontingent til DNT.
 3. Medlemmene har ikke spesielle rettigheter, ut over dem som følger av medlemskapet i DNT.


§ 5 Organisasjon

 1. DNT Finnskogen og Omegn består av en hovedforening, og det antall lokallag som til enhver tid er aktuelt. Dette organiseres av respektive styrer i foreningen og lokallagene.
 2. Undergruppene organiseres i lokallagene.
 3. DNT FO har hovedansvar for økonomien, i lokallag og undergrupper. I tillegg har DNT FO ansvar for de løpende utgifter i forbindelse med hytter og stier.

§ 6 Forholdet til offentlige myndigheterter, organisasjoner, media mv.

 1. DNT Finnskogen og Omegn samarbeider med DNT’s landstyret, eventuelt andre medlemsforeninger og andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med.
 2. Ved uforutsette hendelser skal all kontakt med media foregå via daglig leder eller styreleder i DNT FO.


§ 7 Styrets sammensetning

 • Styret består av 6 medlemmer: Styreleder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Lokallagene velger en kontaktperson som har møte- og talerett i hovedlaget. I tillegg kommer ett varamedlem. Styret konstituerer seg selv.


 1. Daglig leder har ansvar for å følge opp den daglige økonomien samt å fremlegge budsjett og regnskap for styret.
 2. Styret bør ha en god geografisk fordeling i henhold til foreningens virkeområde.
 3. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede.
 4. Beslutninger treffes med alminnelig flertall.
 5. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 6. Varamedlemmet har møte- og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett, om det ikke stiller for et styremedlem.


§ 8 Styrets oppgaver

 1. Foreningen ledes av styret, og dens frie midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter, årsmøtevedtak og styrets vedtak.
 2. Styret skal arbeide for å ivareta formålsparagrafen på en best mulig måte og sørge for at hele foreningens område blir ivaretatt i henhold til denne.
 3. Styreleder i DNT FO leder møtene, dersom ikke annet er vedtatt.
 4. Styret kan om nødvendig ansette/leie inn personer til spesielle oppgaver/prosjekter.
 5. Styret skal i nødvendig grad bistå lokallag med ressurser, økonomisk og faglig ekspertise.
 6. Styret skal utarbeide årsrapport, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for kommende år, i tett samarbeid med lokallagene.


§ 9 Årsmøte

 1. Årsmøte holdes innen utgangen av april.  Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel.
 2. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøte


Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
  Velge referent og to til å underskrive protokoll
 3. Behandle årsmelding
  Behandle regnskap
 4. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 5. Behandle budsjett for kommende år
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette kontingentens størrelse
 8. Velge styre og valgkomite
 9. Velge revisor


§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 30 % av medlemmene forlanger det.  Krav om slikt møte må fremsettes skriftlig, og innkalling må være informert til medlemmene via hjemmeside og sosiale medier, minst 3 uker i forveien. Kun saker som er nevnt i innkalling, kan behandles.


§ 11 Stemmerett

            Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNT Finnskogen og Omegn.


§ 12 Valg

Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Styremedlemmer og varamedlem velges for 2 år av gangen, og valget gjennomføres slik at halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Det øvrige styret konstituererseg selv på første styremøte etter årsmøte.


             Dersom det fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, avgjøres valget med alminnerlig flertall.  Ved personvalg                 skal det alltid gjennomføres skriftlig avstemning dersom det har kommet forslag på mer enn en kandidat. Ved stemmelikhet                 avholdes omvalg.

Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, rykker varamedlem inn i dennes sted inntil et nytt styremedlem kan velges for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn med stemmerett kan fremme forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1.februar


§ 13 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode, er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkallelse. Valgkomiteen bør representere hele DNT FO sitt arbeidsområde.


§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.


§ 15 Oppløsning

DNT Finnskogen og Omegn kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte, og 2/3 flertall på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles av leder med minst 3 ukers varsel. I tilfelle en oppløsning blir vedtatt, disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening.