dnt finnskogen og omegn

DNT Finnskogen  og Omegn ble stiftet i 1987 som en lokal forening med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening. Den gang hadde DNT Finnskogen og Omegn ca 550 medlemmer. I dag har medlemsmassen blitt mer enn tredoblet               

Kontakt oss

E-post:

finnskogen@dnt.no

Facebook:

Følg oss på Facebook

Tlf:

+47 900 61 195

Postadresse:

Pb 88
2260 Kirkenær

Besøksadresse:


Formål:

DNT Finnskogen og Omegn har et todelt formål. Foreningen jobber som en vanlig turistforening med å få folk ut på tur ved å rydde og merke stier, drifte hytter og arrangere fellesturer. Dessuten arbeider DNT Finnskogen og Omegn aktivt for å spre viten om den skogfinske kulturen på Finnskogen.

Arbeidsområde:

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Undergrupper:

Barnas.Turlag.Solor, Barnas Turlag Elverum og https://www.facebook.com/BTEidskog/?fref=ts .

Lokallag:

DNT Elverum, https://solor.dnt.no/ og https://kongsvingerogeidskog.dnt.no/

Formål:

Styret i DNT Finnskogen og Omegn består av følgende:

Styreleder:  Vidar Brænden

Nestleder:  Stig Johansen

Styremedlem: Atle Løvås

Sekretær:  Gunn Marit Lindmoen

Styremedlem:  Trond Asle Daltveit

Styremedlem:  Gunn Odny Bakken

Varamedlem: Tonje Kongsrud

Daglig leder 75 %: Lene Margrethe Sætaberget

Stinett:

1200 km blåmerket 

Overnatting:

14 egne koier/hytter. I tillegg finnes over 100 private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard (fra gapahuker til hotellstandard) langs stinettet.

Turer:

Hvert år arrangeres fotturer fra mai til september samt noen skiturer i vinterhalvåret.

Vedtekter:

Vedtekter for DNT Finnskogen og Omegn .             

Revidert etter årsmøte 18.04.16.

§ 1 Foreningens navn.

          Foreningens navn er DNT Finnskogen og Omegn.

            Foreningen er stiftet 1. juni 1987.

§ 2 Foreningens område.

            DNT Finnskogen og Omegn dekker kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.

§ 3 Formål                                                                

             DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen i foreningens område.

§ 4 Medlemmer

Alle som betaler medlemskontingent og ønsker å være medlem av DNT Finnskogen og Omegn er medlemmer i foreningen og DNT.( Den Norske Turistforening)

Medlemmene betaler medlemskontingent til DNT.

Medlemmene har ikke spesielle rettigheter ut over dem som følger av medlemskapet i DNT, og som eventuelt avtales særskilt med foreningen.


§ 5 Organisasjon

DNT Finnskogen og Omegn består av et hovedlag og det antall lokallag som til enhver tid er aktuelt, med styre i hoved- og lokallagene.

Barnas Turlag er en del av lokallaget der det er aktuelt, eller ligger direkte under hovedlaget dersom det ikke er lokallag i det aktuelle området.

Eventuelle andre underlag (grupper) plasseres etter styrevedtak i hoved- og lokallagene.

§ 6 Forholdet til offentlige myndigheterter, organisasjoner, media mv.

            DNT Finnskogen og Omegn samarbeider med DNT sentralt, eller andre

            medlemsforeninger og andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med på

            forhold som bør taes opp med offentlige myndigheter og i media.

§ 7 Styrets sammensetning

Styret består av 6 medlemmer:  Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og 2 styremedlemmer, i tillegg kommer  et varamedlem.

Lokallagene velger en kontaktperson for hovedlaget som har møte- og talerett, men ikke stemmerett i hovedlaget, med unntak på hovedlagets årsmøte.

Styret bør ha en god geografisk fordeling i henhold til foreningens virkeområde.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede.

Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Varamedlemmene har møte - og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett, om de ikke stiller for et styremedlem.

§ 8  Styrets oppgaver 

          Foreningen ledes av et styre og dens midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter,

årsmøtevedtak og styrets vedtak.

Styret skal arbeide for å ivareta formålsparagrafen på en best mulig måte og sørge for at

hele foreningens område blir ivaretatt i henhold til denne.

Leder av foreningen leder styrets møter dersom ikke annet er vedtatt.

Styret kan om nødvendig ansette/ leie inn personer til spesiele oppgaver.

Styret skal i nødvendig grad bistå lokallag med ressurser økonomisk og faglig.

Styret skal utarbeide årsrapport, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for kommende år.


§ 9 Årsmøte


       a) Årsmøte holdes innen utgangen av april.  Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel.

       b) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøte

      Årsmøtet skal:

 •       Godkjenne innkalling og saksliste
 •       Velge møteleder
 •       Velge referent
 •       Behandle årsmelding
 •       Behandle regnskap
 •       Behandle aktivitetsplan for kommende år
 •       Behandle budsjett for kommende år
 •       Behandle innkomne forslag
 •       Fastsette økonomiske godtgjørelser.
 •       Fastsette kontingentens størrelse
 •       Velge styre og valgkomite
 •       Velge revisor

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 30 %

av medlemmene forlanger det.  Krav om slikt møte må fremsettes skriftlig, og innkalling være sendt til medlemmene minst 2 uker i forveien. Kun saker som er nevnt i innkalling, kan behandles.

§ 11 Stemmerett

            Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNTFinnskogen og Omegn.

§ 12  Valg

             Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Styremedlemmer  og varamedlemmervelges for 2 år av gangen, og valget      gjennomføres slik at 2/3 styremedlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmet velges annenhvert år. Det øvrige styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte        

 1. Dersom det fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, avgjøres valget med alminnerlig flertall.  Ved personvalg skal det alltid gjennomføres skriftlig avstemning dersom det har kommet forslag på mer enn en kandidat. Ved stemmelikhet avholdes omvalg.

  Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, rykker et varamedlem inn i dennes sted

  inntil et nytt styremedlem kan velges for den tid som gjenstår av vedkommendes

  valgperiode.

  Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn med stemmerett kan fremme forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

  Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1.februar

§ 13  Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode, er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkallelse.

§ 14  Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 15 Oppløsning

 1. DNT Finnskogen og Omegn kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte, og 2/3 flertall på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles av leder med minst 3 ukers varsel. I tilfelle en oppløsning blir vedtatt, disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening.

Klikk her for å skrive tekst.