Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn

Arrangement

Dato
24. april kl. 19:00 - 21:30
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
DNT Finnskogen og Omegn
Turområde
Finnskogen (se kart)
Dette arrangementet er over!

Velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn 24.04.19 kl 19 på Hanstad barne- og ungdomsskole.

Medlemmer som har betalt DNT kontingenten for 2019 og står som medlem i DNT Finnskogen og Omegn er stemmeberettiget.

Saksliste:

 1. Velkommen
 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning for 2018
 5. Regnskap 2018
 6. Handlingsplan 2019
 7. Budsjett 2019
 8. Innkomne forslag
  1. Vedtekter for DNT Finnskogen og Omegn og lokallagene. Styret har utarbeidet forslag som ligger på siden her. I tillegg har det kommet forslag om at representanter i styret fra lokallagene skal ha stemmerett, og det vil først bli stemt over det før man stemmer over de presenterte vedtektene. Hvis årsmøtet stemmer for at lokallagene skal ha stemmerett vil de presenterte vedtektene bli justert deretter.
  2. Det er forslag om å fjerne honorering av styremedlemmene, honorering av styret har blitt fastsatt av årsmøtet hvert år.
 9. Valg

Velkommen! 

 

Vedtekter for DNT Finnskogen og Omegn

Forslag til vedtak for Årsmøtet 24.04.19

 

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er DNT Finnskogen og Omegn.

Foreningen er stiftet 1. juni 1987.

 

§ 2 Foreningens område.

DNT Finnskogen og Omegn dekker kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.

 

§ 3 Formål

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.                                                              

§ 4 Medlemmer

 1. Alle som betaler medlemskontingent og ønsker å være medlem av DNT Finnskogen og Omegn er medlemmer i foreningen og DNT. (Den Norske Turistforening)
 2. Medlemmene betaler medlemskontingent til DNT.
 3. Medlemmene har ikke spesielle rettigheter, ut over dem som følger av medlemskapet i DNT.

 

§ 5 Organisasjon

 1. DNT Finnskogen og Omegn består av en hovedforening, og det antall lokallag som til enhver tid er aktuelt. Dette organiseres av respektive styrer i foreningen og lokallagene.
 2. Undergruppene organiseres i lokallagene.
 3. DNT FO har hovedansvar for økonomien, i lokallag og undergrupper. I tillegg har DNT FO ansvar for de løpende utgifter i forbindelse med hytter og stier.
   

§ 6 Forholdet til offentlige myndigheterter, organisasjoner, media mv.

 1. DNT Finnskogen og Omegn samarbeider med DNT sentralt, eventuelt andre medlemsforeninger og andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med.
 2. Ved uforutsette hendelser skal all kontakt med media foregå via daglig leder eller styreleder i DNT FO.

 

§ 7 Styrets sammensetning

 1. Styret består av 6 medlemmer: Styreleder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Lokallagene velger en kontaktperson som har møte- og talerett i hovedlaget. I tillegg kommer ett varamedlem. Styret konstituerer seg selv.
 2. Daglig leder har ansvar for å følge opp den daglige økonomien samt å fremlegge budsjett og regnskap for styret.
 3. Styret bør ha en god geografisk fordeling i henhold til foreningens virkeområde.
 4. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede.
 5. Beslutninger treffes med alminnelig flertall.
 6. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 7. Varamedlemmet har møte- og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett, om det ikke stiller for et styremedlem.

 

§ 8 Styrets oppgaver

 1. Foreningen ledes av styret, og dens frie midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter, årsmøtevedtak og styrets vedtak.
 2. Styret skal arbeide for å ivareta formålsparagrafen på en best mulig måte og sørge for at hele foreningens område blir ivaretatt i henhold til denne.
 3. Styreleder i DNT FO leder møtene, dersom ikke annet er vedtatt.
 4. Styret kan om nødvendig ansette/leie inn personer til spesielle oppgaver/prosjekter.
 5. Styret skal i nødvendig grad bistå lokallag med ressurser, økonomisk og faglig ekspertise.
 6. Styret skal utarbeide årsrapport, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for kommende år, i tett samarbeid med lokallagene.

 

§ 9 Årsmøte

 1. Årsmøte holdes innen utgangen av april.  Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel.
 2. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøte

 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder
  Velge referent og to til å underskrive protokoll
 3. Behandle årsmelding
  Behandle regnskap
 4. Behandle aktivitetsplan for kommende år
 5. Behandle budsjett for kommende år
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette kontingentens størrelse
 8. Velge styre og valgkomite
 9. Velge revisor

 

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 30 % av medlemmene forlanger det.  Krav om slikt møte må fremsettes skriftlig, og innkalling må være informert til medlemmene via hjemmeside og sosiale medier, minst 3 uker i forveien. Kun saker som er nevnt i innkalling, kan behandles.

 

§ 11 Stemmerett

            Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNT Finnskogen og Omegn.

 

§ 12 Valg

Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Styremedlemmer og varamedlem velges for 2 år av gangen, og valget gjennomføres slik at halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Det øvrige styret konstituererseg selv på første styremøte etter årsmøte

 

 1. Dersom det fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, avgjøres valget med alminnerlig flertall.  Ved personvalg skal det alltid gjennomføres skriftlig avstemning dersom det har kommet forslag på mer enn en kandidat. Ved stemmelikhet avholdes omvalg.

 

Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, rykker varamedlem inn i dennes sted

inntil et nytt styremedlem kan velges for den tid som gjenstår av vedkommendes

valgperiode.

Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn med stemmerett kan fremme forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1.februar

 

§ 13 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode, er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkallelse. Valgkomiteen bør representere hele DNT FO sitt arbeidsområde.
 

 

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 15 Oppløsning

DNT Finnskogen og Omegn kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte, og 2/3 flertall på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles av leder med minst 3 ukers varsel. I tilfelle en oppløsning blir vedtatt, disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening.

Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn

Velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn 24.04.19 kl 19 på Hanstad barne- og ungdomsskole. Medlemmer som har betalt DNT kontingenten for 2019 og står som medlem i DNT ...